Het jaar van de Personal Health Viewer?

08 februari 2018

Minister De Block kondigde begin dit jaar in de pers aan dat de burger vanaf maart inzage krijgt in zijn medische gegevens. We vroegen aan de FOD Volksgezondheid waar het precies over gaat.

“De Personal Health Viewer biedt elke Belgische burger de mogelijkheid om de medische gegevens te raadplegen die zorgverleners uitwisselen. Eerst zal het om beperkte informatie gaan, de ambitie is om al dit jaar stapsgewijs meer informatie te ontsluiten” legt Pedro Facon, directeur-generaal van de DG Gezondheidszorg, uit. “Dat past in het streefdoel van de roadmap e-Gezondheid uit 2013 om de patiënt mee aan het stuur te zetten van zijn eigen gezondheidszorg. Er is ondertussen heel wat vooruitgang geboekt in de gegevensuitwisseling tussen de zorgverleners.”

De webapplicatie toont de gegevens. “Aanpassingen zijn niet mogelijk, nu niet en ook in toekomstige versies niet”, onderstreept Facon. Wat de burger of patiënt wel kan is om toelichting vragen, onvolkomenheden signaleren. “Hij kan berichten uitwisselen met zorgverstrekkers die hem behandelen.” Maar voor alle duidelijkheid: op geen enkel moment zal de burger/patiënt rechtstreeks kunnen ingrijpen of aanpassingen doen in de dossiers die de huisarts, specialist, andere zorgverleners en het ziekenhuis over hem bijhouden.

De Personal Health Viewer zal zich in de eerste fase als een portaal presenteren, een intelligent doorgeefluik naar verschillende gegevensbronnen: kluizen en hubs, ziekenhuizen, laboratoria, federale gegevensbronnen, ziekenfondsen, geneesmiddelenvoorschriften. Belangrijk is dat de burger maar een keer moet inloggen, op basis van die identificatie verleent het eHealth-platform hem dan toegang tot alle voor hem beschikbare gegevensbronnen.

Informatie die de zorgverlener nog niet heeft vrijgegeven wordt niet getoond, en evenmin gebeurt dat als de rechten van derden niet zijn afgedekt. Met de specifieke condities uit de wet patiëntenrechten worden rekening gehouden, zoals het recht op niet weten en de relatie tussen voogd en minderjarige. Daarover vindt verder overleg plaats met de patiëntenorganisaties (VPP en LUSS).

Met de webtoepassing kan de patiënt zelf zijn informed consent geven voor de gegevensuitwisseling in de zorg, en krijgt hij een overzicht van zijn therapeutische relaties (en op termijn ook zorgrelaties).

Een roadmap geeft een overzicht in welke release van de Personal Health Viewer welke informatie beschikbaar zal zijn. De toepassing geeft elke Belgische burger toegang maar streeft geen exclusiviteit na – ieder andere manier om de gegevens te ontsluiten, zal worden ondersteund. “Eric Vertommen is onze nieuwe programmamanager e-Gezondheid en bewaakt onder meer de timing van de verdere ontplooiing van dit plan.”

Focus op SNOMED

Sinds 18 december is een eerste Belgische versie van de lijst van meest gebruikte SNOMED CT-concepten beschikbaar. Geïnteresseerde kunnen deze downloaden in het Nederlands en het Frans van de website van de FOD Volksgezondheid(*). Eind vorig jaar is besloten de focus op SNOMED CT en de coderingen sterk te verhogen. Het bestaande projectteam werd uitgebreid. Dat gaf al zichtbare resultaten. Softwareleveranciers kunnen de concepten al inbouwen in hun pakketten. Frequente releases zullen meer concepten ter beschikking stellen.

Eind maart organiseert de FOD een nationale conferentie over SNOMED CT, om de stand van zaken toe te lichten. In workshops wordt dieper ingegaan op het gebruik en de toepassingen van SNOMED CT. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het ‘codificeren’ van de belangrijke data in de informatie die zorgactoren met elkaar uitwisselen. In een eerste fase wordt de gecodeerde informatie samen met de tekstuele gegevens meegegeven.

De verwachting is dat de definitie en uitwerking van de eerste set van gecodeerde uitwisselingen (via het principe van ‘caresets’) al in 2018 zullen mogelijk zijn.

(*) Google ‘terminologie centrum’

Wouter Colson